SZKOŁA Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH

"EUROPEJSKIE" PRYWATNE ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH w Szczecinie - Uprawnienia Szkoły Publicznej WOś-I/4320/480/2008

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej 

nadane przez 

Urząd Miasta Szczecin, 

jest również jest wpisana do 

Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Gminy Miasta Szczecin 

pod numerem: WOś-I-4320/480/2008

Szkoła:

1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe dla liceum 4 letniego;

2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania dla liceum dla dorosłych;

3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadza egzaminy semestralne w trybie i formie określonej prawem oświatowym;

4) prowadzi dokumenty przebiegu nauczania w formie ustalonej dla szkół publicznych;

5) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych;

Organ Prowadzący Szkołę


    Ogłoszenia dotyczące witryny

    (There are no discussion topics yet in this forum)