SZKOŁA Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH

"EUROPEJSKIE" PRYWATNE ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH w Szczecinie - Uprawnienia Szkoły Publicznej WOś-I/4320/480/2008

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej 

nadane przez 

Urząd Miasta Szczecin, 

jest również jest wpisana do 

Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Gminy Miasta Szczecin 

pod numerem: WOś-I-4320/480/2008

Szkoła:

1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe dla liceum 3 i 4 letniego;

2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania dla liceum dla dorosłych;

3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadza egzaminy semestralne w trybie i formie określonej prawem oświatowym;

4) prowadzi dokumenty przebiegu nauczania w formie ustalonej dla szkół publicznych;

5) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych;

Organ Prowadzący SzkołęUWAGA!

Maturzyści!

Decyzją Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 

termin Egzaminu Maturalnego w sesji 2020 

- przeniesiony na termin (najszybciej) czerwcowy w roku 2020.

(polecam przeanalizowanie przez Państwa terminu przystąpienia do egzaminu)

- po przeprowadzonej klasyfikacji, otrzymacie Państwo świadectwo ukończenia liceum 

oraz 

voucher na przystąpienie do egzaminu maturalnego 

(zgodnie z deklaracją wrześniową 2019)

w roku 2021 - bez dodatkowych opłat.

[szkoła planuje też, dla tych osób, przeprowadzenie odpłatnych kursów przygotowujących do matury w sesji maj 2021]

==> po więcej informacji ==> sekretariat

    Ogłoszenia dotyczące witryny

    (There are no discussion topics yet in this forum)